YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry. Yhdistystä kutsutaan nimellä JASTO. Näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.  1. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on:


Toimia jäsentensä edustajana, edistää ja valvoa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja.


Toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys:


Voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.


Voi periä jäsenistöltään jäsenmaksua.


Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.


Voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavia asianomaisen luvan saatuaan.


Voi järjestää erilaisia maksullisia juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.


Voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.


Voi hakea apurahoja.  1. JÄSENET


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan päätoiminen opiskelija.


Yhdistyksen hallitus voi valita vuosittain kunniajäsenen/-jäsenet ja nämä vahvistetaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Opiskeluoikeuden päätyttyä kunniajäsenellä on kaikki säännöissä mainitut etuudet ja velvollisuudet, lukuunottamatta äänioikeutta. Hallitus voi jättää käyttämättä oikeuden nimetä kunniajäsentä, jos niin asian harkitsee. Kunniajäseneksi kelpaa kuka tahansa hallituksessa istunut jäsen.


Yhdistyksen alumniksi voi liittyä JASTOn hallituksessa toiminut tai muuten aktiivisesti JASTOn toimintaa avustanut henkilö, joka on suorittanut AMK-tutkinnon ja opiskellut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalaa.  1. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.


Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut lukuvuosimaksua syyskuun loppuun mennessä tai sen lukuvuoden alussa, jolloin jäsen on valmistunut, keskeyttänyt tai lopettanut opiskelun Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä.


Yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Tässä kokouksessa on asianomaisilla oikeus tulla kuulluksi.  1.  YHDISTYKSEN TOIMIELIMET


Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Näiden lisäksi voidaan asettaa toimikuntia, joiden toiminnasta antaa ohjeet yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous, joka on kutsuttava koolle


kevät- ja syyskokoukseen


kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai


jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä suullisesti tai kirjallisesti vaatii ilmoittamaansa tarkoitusta varten.


Viimeksi mainitussa tapauksessa hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle 12 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta.Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on esitettävä sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja puheenjohtajan ollessa estynyt. Hallituksen kokouksen voi kutsua koolle myös 1/3 hallituksen jäsenistä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ovat paikalla. Varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä, varajäsenet toimivat heidän korvaajinaan.Hallituksen kokouskutsu on esitettävä sähköpostilla viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


Yhdistyksen jäsenille tai sidosryhmien edustajille voidaan pyynnöstä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.


Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


Hallituksen tehtävänä on:


Johtaa yhdistyksen toimintaa.


Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja omaisuutta.


Valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja panna toimeen niiden päätökset.


Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.


Pitää yhteyttä JAMKO:n ja muihin yhdistyksen ja sen jäsenien kannalta tärkeisiin järjestöihin.


Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.  1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Syyskokous pidetään joulukuun puoleenväliin mennessä. Kevätkokous pidetään toukokuun puoleenväliin mennessä. Kokouksesta on ilmoitettava seitsemän (7) päivää ennen syys- tai kevätkokousta sähköpostilla.


Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:


Päätetään toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta sekä talousarviosta seuraavaa toimintavuotta varten.


Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.


Valitaan yhdistyksen hallitukseen 3-14 varsinaista jäsentä. Äänestystilanteet suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä tai

muulla kokouksessa päätetyllä äänestystavalla. Tasatilanteessa suoritetaan arvonta.


Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi toiminnantarkastaja ja varalle yksi toiminnantarkastaja.


Muut esille tulevat asiat otetaan käsiteltäviksi, jos kokous niin päättää.Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:


Esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta.


Esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle.  1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITUS


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. 


  1. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS


Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tarkastajille jätettäväksi viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta, ja toiminnantarkastajien tulee suorittaa tarkastus ja antaa lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.  1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KOULUTUSALAJÄRJESTÖN PURKAMINEN Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja otettu käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ja muutosten puolesta on äänestetty vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista.Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa esitystä. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Jos yhdistys päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava purkamisesta tai lakkauttamisesta päättävien kokousten määräämällä tavalla muille rekisteröidyille opiskelijayhdistyksille, joiden toimintaperiaatteet ovat olleet samat kuin Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry:n.  1. SÄÄNTÖJEN VOIMAAN ASTUMINEN JA TARKASTUS


Nämä säännöt astuvat voimaan heti, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. (27.7.2020)